Panimo ja puoti

Panimo ja Olutpuoti

Joensuun Heili -lau­ta­pelin ohje­kirja löydät täältä.

Panimo Hon­ka­vuori sijaitsee Joen­suussa, Raa­te­kan­kaalla. Panimon yhtey­dessä janoisia kul­ki­joita pal­velee Olut­puoti Hon­ka­vuori, josta on saa­ta­villa kaikkia tuo­tan­nos­samme olevia oluita kes­ki­viik­koisin ja per­jan­taisin klo 12-17. Olut­puo­dista on saa­ta­villa myös Hon­ka­vuoren logolla varus­tettuja olut­laseja, Pure Wasten kier­rä­tys­puu­vil­lasta val­mis­tamia kor­kea­laa­tuisia hup­pa­reita ja t-paitoja.

Pani­momme toimii ympä­ris­töys­tä­väl­li­sesti tuu­li­voi­malla ja val­mis­tamme olutta aina hii­li­ja­lan­jäljen huo­mioon ottaen. Laa­dukkuus on oluen val­mis­tuk­sessa ensi­si­jaisen tärkeää ja pidämme huolen siitä, että pul­lo­tettu olut on aina yhtä kor­kea­luok­kaista. Pani­molla on oma metsä, johon tuo­tan­nosta syn­tyneet päästöt sidotaan.

Tuo­tan­to­ka­pa­si­teetti on 100 000 – 150 000 litraa vuo­dessa. Pani­mo­toh­torien tausta ja kou­lutus antavat hyvän pohjan tark­kuuteen, jota vaa­ditaan oluen tuotannossa.

Mistä kaikki alkoi?

Per­jantai 13.11.2009, Ravintola Jokela, Joensuu. 

Hon­kanen ja Vuorio viet­tävät hilpeää iltaa rou­va­seu­rassa. Ilta sujuu, kuten Joke­lassa aina oli tapana. Yllättäen ja pyy­tä­mättä Hon­kanen tekee ehdo­tuksen. Vuorio näkee val­koista pöy­tä­liinaa vasten ison kar­vaisen kouran. Alle sekun­nissa kave­rukset kät­te­levät mää­rä­tie­toi­sesti. Päätös on tehty. Me perus­tamme panimon joskus tule­vai­suu­dessa. Joen­suuhun, jos joki vielä virtaa.

Virkamiehistä panimoalalle

Panimon perus­tajat Jani O. Hon­kanen ja Ville Vuorio tutus­tuivat Joensuun yli­opis­tossa vuonna 1993. Myö­hemmin pojat olivat tut­ki­joina koti- ja ulko­mailla labo­ra­to­rioissa, merillä, lam­mi­koissa, met­sissä ja savan­neilla. Myös vir­ka­mie­hi­syyttä on taus­talla ja väi­telty on. Emme Hon­ka­vuo­ressa halunneet mul­listaa suo­ma­laista pien­panimo-genreä ulkoa, sisältä tai mistään muus­takaan suun­nasta, mutta näyttää siltä, että emme ole tältä pys­tyneet vält­tymään. Kai­kesta huo­li­matta emme halua tehdä tästä suu­rempaa numeroa. 

Panimolaitteisto

Keitto- ja mäs­käys­kat­tilat 2000 litraa
Mah­doll­lisuus hopback-humalointiin
Kaikki käy­mis­tankit 2000 litraisia

Etiketöinti- ja pullotuslinja

Ns. suora pul­lo­tus­linja, jossa ei ole ”pul­lo­ka­rusellia”
Eti­ke­töinti ennen täyttöä
Hapen­poisto ennen korkitusta
Max nopeus 1200 pulloa tunnissa

Ihmiset oluesi takana

Panimo Hon­ka­vuoren hen­ki­lö­kuntaan kuuluu toi­mi­tus­joh­ta­jamme Ville, tuo­tan­to­pääl­lik­kömme
Markus, Tuo­tan­to­työn­te­kijät Ksenia ja Nino, sekä myynti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kömme
Oona.

Juomalla Honkavuoren olutta nielet hiiltä

Ostimme Panimo Hon­ka­vuo­relle oman 3,5-hehtaarin met­sä­palstan tam­mi­kuussa 2019. Panimon oma metsä on noin 20-vuo­tiasta seka­metsää. Met­sä­palstan hii­li­taseen on las­kenut Itä-Suomen yli­opiston met­sä­tie­teiden osaston apu­lais­pro­fessori Ari Laurén. Hänen mukaansa met­sämme sitoo hii­li­diok­sidia vähintään 27 tonnia vuo­dessa, mikä on rei­lusti kak­sin­ker­tainen määrä, kuin mitä toi­min­nas­tamme syntyy. Pani­mo­toi­min­tamme hii­li­diok­si­di­päästöt vuonna 2018 muo­dos­tuivat lähinnä käy­mi­sestä (2,9 tonnia) sekä pul­lo­tuk­sesta ja hii­li­ha­po­tuk­sesta (4,0 tonnia). Lisäksi hii­li­diok­sidia tuli läm­mi­tyk­sestä 3,4 tonnia ja panimon auton käy­töstä 2,8 tonnia eli yhteensä 13,1 tonnia. Näiden lukujen perus­teella voimme todeta, että toi­min­tamme ei ole ainoastaan hii­li­neut­raalia, vaan peräti hiilinegatiivista.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Yksi kes­kei­sim­mistä arvois­tamme on toi­min­tamme alusta lähtien ollut luon­non­va­rojen kestävä
käyttö. Oluen val­mis­tuk­sessa käy­tetään tuu­li­sähköä ja pro­sessin jääh­dy­tys­rat­kaisut on tehty
ener­gia­te­hok­kaasti sijoit­ta­malla jääh­dyt­timet ja jääh­dy­tys­nes­te­säiliö ulos panimon
poh­jois­sei­nus­talle. Lisäksi vierteen jääh­dy­tyk­sessä syntyvä kuuma vesi otetaan
uudelleen käyttöön esim. lait­teis­to­pesuja varten. Myös kai­kissa pak­kaus­ma­te­ri­aa­leissa pyritään
valit­semaan ympä­ris­töys­tä­väl­lisin vaih­toehto ja esi­mer­kiksi pul­lojen eti­kettien mate­ri­aalina on
paperi eikä öljy­poh­jainen muovi.

Lisäksi panimon logolla varus­tetut paidat ja hup­parit on val­mis­tettu ympä­ris­töys­tä­väl­li­sesti
kier­rä­te­tystä puu­vil­lasta, tyy­lik­kyy­destä tinkimättä.

Erinomainen olut on erinomainen asia